تو دیکشنری جلوی open-minded نوشته «روشنفکر». معنی انگلیسیش رو هم نوشته:

open to new thoughts and ideas


ولی از اونجایی که تو مملکت ما همه چی بر عکس همه جاست، هر کی تو چیزای کپک زده عهد بابابزرگ من سیر کنه بهش میگن روشنفکر. همه هم فکر می کنن که ووووه چقدر یارو خفنه! خفن نیست بابا، کپکه!