نامه سرگشاده به رییس جمهور منتخب ملت ایران

دکتر جون من مشکل بیکاری دارم
یه فکری بکن

فرام سمی وید لاو