میگن اون قدیم ندیما که آدما هنوز از چند و چون دنیا زیاد خبر نداشتن
هر بار که یه لک لک از تو آسمون رد میشده
همه دخترا میرفتن تست حاملگی میدادن