به من میگه شیکم گنده
منم خوشم میاد
آخه من شیکم ندارم