به جز دلقکی کار دیگری بلد نیستیم. لطفا سوال نفرمایید.