ببینید غنچه های من بزار یه جریانی داره که گذاشت نداره این موجود یه مجله در میاورد به اسم جریان ویژه دومین کنفرانس دانشجویی برق که توش بزار رو با ر ز می نوشت بعد هی بهش گیر دادن گیر دادن که آقا بذار درسته نه بزار بعد یه بار یه توضیحاتی داد و گفت بزار چون عامیانه است باید با ر ز نوشته بشه نه با د ذ و یادمه که من خوشم اومد از استدلالش و از اون موقع رفتم تو کار بزار و نزار و اینا ولی در مورد گذاشت چون عامیانه نیست یعنی کتابیش هم همینه پس پسندیده اینه که گذاشت رو گزاشت ننویسیم حال آنکه اگر هم نوشتیم عیب و علتی بر ما وارد نیست ولی احتیاط واجب همانستکه گفتم