مژده باد شما را که دعایتان مستجاب خدای تعالی گشت و شیختان به میان باز. کنیزانتان را به هلهله دارید و غلامان را به رقص... /D:\