شیخ را دعا گویید، که پزشگان زبرجد جملگی در معالجت وی عاجز آمدستند و در تشخیص علت وی انگشت حیرت به دهان خاییدن گرفدستند...