شیخ را پرسیدند که یا شیخ، بزمجه که را گویند؟
گفت آنکه به دیار فرنگ دو لنگان بر هوا کرده و دم از پرستش موطن ‌زند همی.
عرض کردند پس میمون که بُوَد؟
فرمود آنکه دعوی فمنیظم کند و شوهری طلب داشته باشد که کار کند تا وی به حمام آفتاب پوست رنگین نماید.
سر و پایش غرق بر بوسه بساختند و دولا دولا برفتند.