عجیبه! تقریبا همه نقاشن! دارم احساس متفاوت بودن می‌کنم کم کم...