هر روز صبح ساعت 5 خورشید در می آید
و خواهر خواب مرا عروس می کند
آرام زمزمه می کند که هو
یادت باشد که رییس جمهور کیست!