تو فکر کن میون این همه میوه و ریشه و غده زیرزمینی، ترب اون زیر چیکار می کرد آخه؟! نه آخه فک کن اونجا، زیر خاک کارتون، تو استدیو شبکه یک سیما، ترب آخه نامرد؟