یارو سرشو انداخته پايين وسط خواب اومده میگه آقا شما 18 سالت شده که داری این خوابو می‌بینی؟ احمقا نمی‌فهمن که همون اول دم در باید چک کنن این موضوع رو. وسط کار که درست نیست آخه عزیز من.