یکی از آخرین اختراعاتم اینه که عکسم تو اورکات خیلی شبیه دو نقطه دیشه ( این: Mona Lisa ). این اختراع میشد دیگه، ها؟