کنسرت سعید نفیسی خوب بوده. کنسرت سعید نفیسی خوب بوده. کنسرت سعید نفیسی خوب بوده. کنسرت سعید نفیسی خوب بوده. کنسرت سعید نفیسی خوب بوده. کنسرت سعید نفیسی خوب بوده. کنسرت سعید نفیسی خوب بوده. کنسرت سعید نفیسی خوب بوده. گند زدیم.

پ.ن.: کنسرت سعید نفیسی خوب بوده یه جوریه که Tahoma و Times اش قد هم میشه.