ملت ندیده بودم به این غیوری! بنده های خدا همه هم چشماشونو باز کردن ببینن پیغام چیه. حالا از این حرفا گذشته پیلیا رو داری که (پیلی/ پیله/ یا به زبان نیتیو: پیلو)