کدامیک تکمیل کننده معنای واژه «کار» نمی‌باشد؟
الف) رو
ب) زیر
ج) وسط
د) دور