هایپ بهتر است یا ثروت؟
البته ثروت ثروت

چرا که ثروت با خودش هایپ رو هم به همراه میاره ولی هایپ با خودش فقط لیوان یک بار مصرف به همراه میاره.