دیشب با کانسپت زیبایی مواجه شدم. هاردی دو نفر رو که از نرده‌های طبقه بالا افتادن پایین بلعید و بلافاصله شیکمش کوچیک شد. بعد که با اعتراض حاضرین مواجه شد، شروع کرد اونا رو دفع کردن. همینجور که دفع می کرد شیکمش دوباره بزرگ شد. لورل هم با تعجب نگاه می‌کرد و گوشاشو آروم تکون می‌داد.