آقا جان این طوری نمیشه. یکی باید بیاد تکلیف ما رو با این پاچه ها روشن کنه. ما داریم پول رو پول میزاریم بزنیم توکار دوخت و دوز مایو سه تیکه، اونوقت یکی از این وسط میاد خودش پاچه‌شو می‌ده بالا. هی یکی میگه بدین پایین، یکی میگه بدین بالا، یکی میگه بدین پایین، یکی میگه بدین بالا... نمیشه که آقا جان! در هر صورت چیزی که هست این است که امروز روز پاچه شدیدا در کوانین توجهات قرار گرفته و سرمایه‌گذاری بر روی آن به رغم وجود همه ریسکها سودآور است.