بحمدلله در این زمینه پیشرفتهایی هم حاصل شده که مورد تایید است.