دیمین رایس - چندش

وقتی که بودی
نمی توانستم در چشمانت نگاه کنم
تو فرشته ای هستی
که پوستت اشکم را در می آورد
همچون یک پر
در دنیایی قشنگ غوطه ور می شوی

ای کاش من هم چیزی بودم
ای کاش چیز خاصی بودم
اما من فقط چندشم، قاطم

اینجا چه غلطی می کنم؟
مال اینجا نیستم

سخت است ولی
می خواهم خود را مهار کنم
صورتی زیبا
و سیرتی کامل می خواهم
می خواهم نبودنم را متوجه شوی

می خواهم چیزی باشم
چیز خاصی باشم...

او فرار می کند.... فرار می‌کند................
فرااااااااااااااااااااارررررررر............. فـــــــــــرار می‌کند........

می خواهم چیزی باشم
که تو را خوشحال کند
چیزی که تو بخواهی...........
چیزی خاص
و استثنائی

اما من فقط چندشم، قاطم
اینجا چه غلطی می کنم؟
مال اینجا نیستم
مال اینجا نیستم