مملکتی که ساعت 5 صبح هواش روشن شه معلومه که وضعش از این بهتر نمیشه عزیز من