در اینکه من دوچرخه سوار ماهریم شکی نیست. ولی باید یادم باشه که این باعث نشه از خانم عکاسی بخوام که دو تا عکس منو خارج از نوبت برام چاپ کنه. زبونم لال دوچرخه من که چیز نیست. دست هیچ از خدا بی خبری تا حالا بهش نرسیده.

قربونش برم قناری رو : x