شیخ را پرسیدند که یا شیخ! فیلترفوبیا به چه گویند؟
فرمود: تا کنون شده که بر خطیِ آزادی-ونک سوار باشی؟
گفتند: آری یا شیخ، شده است.
فرمود: در آن لحظه اعضایی از تو در هم پیچیده و بر زیر گلو فشار آورد همی.
گفتند: آری آری، اینچنین است!
فرمود: فیلترفوبیا نیز همین است.

دست ببوسیدند و برفتند. شیخ هم خوابید.