ما نه که یه مدت همه تمپلیتها رو با هم فامیل می کردیم، الآن دیگه این شده تیریپمون. اینو از اون جهت گفتم که اگه یه روزی اینجا هم فیلتر شد نگی اون خدابیامرز تمپلت بلد نبود بسازه. بگی که اون زنده‌یاد تمپلتش سیرتی بود نه صورتی. صورتی از این جهت البته و گرنه اون جهتش که هیچی.