سمیالیسم آمد. سمیالیسم با عبای اسبی آمد. سمیالیسم خوب چیزیه داداش، خوووب