مرد به آرامی در را باز کرد. و ما تحت خویش را در آب سرد نهاد. سپس در را بست. و متواری شد. این یک داستان کوتاه، و خفن بود. گرفتی ریتمو؟